Zespół

mec. Grzegorz Mazurek

Adwokat i radca prawny. Obecnie członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, SGGW. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe - gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych - dotyczące wydatkowania środków publicznych.

adw. Jakub Rudnicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Współautor komentarzy do ustawy Prawo zamówień publicznych. Posiada 10 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w realizacji sporów sądowych oraz mediacji w zakresie kar umownych oraz waloryzacji umów.

adw. Sebastian Zaręba

Współpracuje z Kancelarią od 2010r., na początku jako aplikant mec. Grzegorza Mazurka, obecnie jako adwokat działający w ramach Kancelarii - posiada znaczne doświadczenie w zamówieniach publicznych, prowadzeniu postępowań u Zamawiającego, występuje w Krajowej Izbie Odwoławczej. Brał udział w wielu postępowaniach spornych z zakresu zamówień publicznych. Poza zamówieniami publicznymi bardzo dobrze zna tematykę wykonania umów oraz występuje w procesach karnych. Co istotne - oprócz zamówień publicznych doskonale zna również tematykę prawa karnego i prawa rodzinnego. Posiada praktykę w takich sferach jak prowadzenie postępowań o przejęcie opieki nad dzieckiem, w tym postępowań o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Apl. adw. Mateusz Mućka

Współpracuje z kancelarią od 2019r., doświadczony specjalista w zakresie postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed Zamawiającymi. Posiada bardzo szerokie umiejętności przy przygotowywaniu pism o krytycznym znaczeniu i dużym poziomie trudności, takich jak wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.