Nasz zespół


Mecenas Grzegorz Mazurek - posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia postępowań zamówieniowych oraz wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe) oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest byłym wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007-2009), a także arbitrem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004-2007). Adwokat Mazurek posiada praktyczną wiedzę popartą bogatym doświadczeniem nabytym w trakcie przeprowadzania kilkuset postępowań w różnych trybach postępowania, od przetargów nieograniczonych aż po zamówienia z wolnej ręki. Sprawował również rolę kierownika w jednostce sektora finansów publicznych, a także pełnił funkcję sekretarza i przewodniczącego komisji przetargowych w ramach współpracy z Zamawiającymi.

Jego doświadczenie w zawodzie to także skuteczne odzyskiwanie zatrzymanego wadium, doradztwo w procesie ofertowania od strony Wykonawcy, występowanie w postępowaniach cywilnych związanych z wykonaniem umów - zarówno umów z zakresu zamówień publicznych (dostawy, usług, robót budowlanych) jak i umów cywilnoprawnych.


Zespół Kancelarii (stali współpracownicy):

Adwokat Sebastian Zaręba - współpracuje z Kancelarią od 2010r., na początku jako aplikant mec. Grzegorza Mazurka, obecnie jako adwokat działający w ramach Kancelarii - posiada znaczne doświadczenie w zamówieniach publicznych, prowadzeniu postępowań u Zamawiającego, występuje w Krajowej Izbie Odwoławczej. Brał udział w wielu postępowaniach spornych z zakresu zamówień publicznych. Poza zamówieniami publicznymi bardzo dobrze zna tematykę wykonania umów oraz występuje w procesach karnych.

Co istotne - oprócz zamówień publicznych doskonale zna również tematykę prawa karnego i prawa rodzinnego. Posiada praktykę w takich sferach jak prowadzenie postępowań o przejęcie opieki nad dzieckiem, w tym postępowań o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Jako prawnik praktykował również w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jakub Rudnicki - prawnik, student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Kancelarią od kwietnia 2015r. Jego zainteresowania obejmują w szczególności kwestie prawa cywilnego w kontekście zamówień publicznych, w kancelarii nabył wiele umiejętności zarówno z zakresu zamówień publicznych, jak również w odniesieniu do postępowań cywilnych i administracyjnych. Brał czynny udział w pracach akademickiej poradni prawnej "Klinika Prawa UW'' w sekcji prawa cywilnego. Był również członkiem koła naukowego prawa cywilnego.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy