Szkolenia z zamówień publicznych – Warszawa

Biorąc pod uwagę, że zamówienia publiczne są istotną częścią zarządzania finansami państwowymi, to wszelkie zmiany, jakie zachodzą w tej dziedzinie, powinny być na bieżąco uaktualniane. Do stosowania w odpowiednim zakresie przepisów Prawa zamówień publicznych zobowiązane są przede wszystkim podmioty z sektora publicznego. To one muszą wiedzieć, w jakich sytuacjach powinno się je stosować oraz jak należy je interpretować.

Dlatego wybierając się na szkolenie dotyczące tego obszaru działania, warto zwrócić uwagę na to, jakiego zakresu dotyczy oraz na aktualność omawianego materiału. Tematyka obejmująca zamówienia publiczne jest niezwykle obszerna. Rozdziela się ją, aby osoby uczestniczące w warsztatach mogą przyswoić jak najwięcej przydatnych informacji. Zarówno z obowiązującymi przepisami, jak i ze zmianami, jakie zachodzą w nich, można zapoznać się podczas szkoleń prowadzonych w Warszawie przez naszą kancelarię. Jej założyciel adwokat Grzegorz Mazurek podczas zajęć wdraża uczestników w tryb przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania. Dzieli się także wiedzą w zakresie Prawa zamówień publicznych i obowiązujących aktów wykonawczych, a także praktyki, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i aktualnych opinii UZP. Jest ona pomocna w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne. 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych, które 11 września 2019 r. uchwalił Sejm RP. Jednym z głównych celów modyfikacji obecnych przepisów jest dążenie do tego, aby Zamawiający nie przywiązywali wagi tylko do najniższej ceny, ale brali pod uwagę także jakość towarów i usług oraz ich znaczenie dla środowiska. Ma to otworzyć drogę, m.in. małym przedsiębiorcom, którzy aktualnie nie mają szans przebić się na rynku, pomimo tego, że oferują dobre usługi. Nie są w stanie konkurować z niską ceną, jaką proponują większe firmy.


Nowa ustawa zawiera ponad 600 artykułów i wnosi wiele istotnych aktualizacji do systemu zamówień publicznych w Polsce. Czego one dotyczą? Do najważniejszych modyfikacji można zaliczyć, m.in.:


  • tzw. zamówienia bagatelne,
  • zmiany w zakresie planu postępowań o udzielenie zamówień – takie jak: nowe miejsce publikacji, aktualizacja, wzór,
  • nowe okoliczności wpływające na wyłączenie osoby prowadzącej postępowanie,
  • analiza potrzeb Zamawiającego - nowy dokument wymagany dla zamówienia o wartości powyżej progów unijnych,
  • nowe klauzule waloryzacyjne,
  • jeden sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia KIO.

Na razie jednak Zamawiających i Wykonawców obowiązują jeszcze przepisy ustawy, która była nowelizowana, m.in. w 2016 r. Prowadzone przez nas szkolenia mają na celu dostosować działanie obu stron biorących udział w przetargach publicznych do aktualnych wytycznych.


Przetargi publiczne


Proponowane przez kancelarię szkolenia z zamówień publicznych w Warszawie dotyczące zapisów ustawy, jak i problematyki przetargów publicznych polecane są w szczególności:


  • jednostkom sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
  • państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
  • podmiotom, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.

Warto wiedzieć, że postępowania przetargowe opierają się na konkretnych zasadach, do których muszą stosować się zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy. To dziedzina, która wymaga ciągłego doszkalania się, analizowania przepisów, interpretacji, orzecznictw. Strony biorące udział w przetargach publicznych powinny znać swoje prawa oraz obowiązki, wiedzieć, jakie warunki należy spełniać, aby w nich wziąć udział oraz jakie są progi zamówień publicznych. Te i wiele innych podstawowych informacji poruszanych jest właśnie podczas prowadzonych szkoleń. Mają one formę nie tylko poradnikową, ale i warsztatową. W ten sposób ich uczestnikom łatwiej jest przyswoić sobie niełatwy materiał.


Tematyka jest zawsze dostosowane do branży, w jakiej na co dzień pracują osoby szkolące się oraz specyfiki grupy. Warunki oraz terminy szkolenia dotyczącego zamówień publicznych z Wykonawcami i Zamawiającymi zawsze ustalamy indywidualnie. Zapraszamy w tym celu do kontaktu! Warto zapoznać się z propozycjami tematów, jakie poruszane są na przykładowych warsztatach prowadzonych w Warszawie.


Szkolenie 1-dniowe


Nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyniosła wiele zmian, m.in. w obszarze samego ogłoszenia przetargu, jak i odpowiedniego opracowania niezbędnej dokumentacji. Trwające 1 dzień szkolenie daje możliwość zapoznania się z najważniejszymi zapisami ustawy, w tym z samym pojęciem zamówienia publicznego i kategoriami, na jakie się dzieli. Biorące udział w warsztatach osoby dowiadują się ponadto, jak wygląda cała procedura postępowania - od etapu wyłonienia wykonawcy aż po podpisanie z nim umowy przetargowej. W czasie szkolenia pojawia się kwestia „rozwiązania umowy”, czyli formalnego załatwienia sytuacji dotyczącej przedwczesnego jej zakończenia.

Program szkolenia 1-dniowego ( .pdf )

Szkolenie 2-dniowe


Jakie zasady obowiązują Zamawiających i Wykonawców w czasie prowadzanego postępowania przetargowego? To bardzo ważna kwestia, która poruszana zostaje w trakcie 2-dniowego szkolenia. Innym podejmowanym tematem są tryby udzielania zamówień publicznych. Do nich należą, m.in. przetargi publiczne nieograniczone i ograniczone. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się ponadto, jakie kryteria oceny przyjmuje się w stosunku do składanych ofert oraz w jaki sposób bada się warunki udziału. Zapoznają się też z opisem przedmiotu zamówienia obowiązującym w myśl nowych przepisów. Innym istotnym dla Zamawiających i Wykonawców zagadnieniem jest znajomość kryteriów w sytuacji wykluczenia z postępowania. Zwieńczeniem szkolenia są, m.in. wnioski praktyczne.

Program szkolenia 2-dniowego ( .pdf )

Szkolenie 1-dniowe - warsztat dotyczący JEDZ


Jednym z dokumentów obowiązujących w dziedzinie zamówień publicznych, jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. W trakcie jednodniowego szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z tym zagadnieniem w praktyce. Warsztaty poświęcone są także prawom oraz obowiązkom, jakie mają strony występujące w przetargach publicznych. W harmonogramie spotkania znajduje się omówienie warunków, które spełniać musi Wykonawca. Oprócz tego osoby szkolące się pozyskają wiedzę na temat tego, co zrobić w przypadku konieczności naniesienia poprawek lub uzupełnienia konkretnych punktów w JEDZ. Składający ofertę dowiedzą się ponadto, jakie przysługują im środki ochrony prawnej.

Program szkolenia 1-dniowego - warsztatu dotyczącego JEDZ ( .pdf )


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy