Szkolenia z zamówień publicznych – Warszawa

Adw. Grzegorz Mazurek prowadzi szkolenia z zamówień publicznych w Warszawie dostosowujące działanie Zamawiających i Wykonawców do zmian jakie nastąpią w wyniku przyjęcia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016r.


Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczą bardzo istotnych podstaw postępowania, w tym :


  • sporządzania ogłoszeń i ogłaszania o zamówieniu, wyszukiwania ogłoszeń, sprawdzania terminów składania ofert,
  • sporządzania SIWZ (w szczególności rozdziałów dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert),
  • sporządzania ofert w tym praktycznej pracy na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia,
  • liczenia punktów w kryteriach niecenowych,
  • korzystania ze środków ochrony prawnej.

Zmiany te bardzo istotnie wpłyną zarówno na pracę Zamawiających jak i Wykonawców.


Przetargi publiczne


Szkolenia, w których omawiane są przetargi publiczne dedykowane są zwłaszcza takim podmiotom jak:


  • jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.

Każde szkolenie, które obejmuje zamówienia publiczne, jest dostosowane do branży i specyfiki grupy.


Zapraszamy Wykonawców i Zamawiających do kontaktu w celu ustalenia warunków i terminów.


Szkolenie 1-dniowe


Po ostatnich nowelizacjach warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami jakie dotyczą zarówno samego ogłoszenia przetargu ogłoszenia, jak i właściwego przygotowania dokumentacji. 1-dniowe szkolenie jest okazją do tego, aby przybliżyć nie tylko to, czym jest zamówienie publiczne, ale także, jak wygląda cała procedura postępowania – od wyłonienia wykonawcy aż po podpisanie umowy przetargowej. Podczas szkolenia omówiona jest także nowa instytucja, jaką jest „rozwiązanie umowy”, kończąca przedwcześnie umowę.

Program szkolenia 1-dniowego ( .pdf )

Szkolenie 2-dniowe


Nowe zasady dotyczące prowadzenia i występowania w postępowaniu przetargowym to jeden z tematów przewodnich 2-dniowego szkolenia poświęconego tematyce zamówień publicznych. To również okazja do tego, aby dowiedzieć się, jakie są kryteria oceny ofert, jak się bada warunki udziału i opis przedmiotu zamówienia na podstawie nowych przepisów. Każdy zamawiający, jak i wykonawca musi również wiedzieć, jakie kryteria obowiązują w zakresie wykluczenia z postępowania przetargowego. Szkolenie kończymy m.in. wnioskami praktycznymi.

Program szkolenia 2-dniowego ( .pdf )

Szkolenie 1-dniowe - warsztat dotyczący JEDZ


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to nowe pojęcie, które pojawiło się w tym roku w dziedzinie zamówień publicznych. 1-dniowe szkolenie daje możliwość przybliżenia tego zagadnienia w praktyce. Szkolenie jest ponadto okazją do tego, aby dowiedzieć się, jakie prawa oraz obowiązki mają zamawiający i wykonawcy. W planie warsztatu jest omówienie warunków, jakie powinien spełniać Wykonawca oraz, co zrobić, jeśli trzeba będzie poprawić lub uzupełnić jakieś punkty w JEDZ, a także jakie mu przysługują środki ochrony prawnej.

Program szkolenia 1-dniowego - warsztatu dotyczącego JEDZ ( .pdf )


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy