Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w procesie udzielania i realizowania zamówienia publicznego

Od dnia 25.05.2018 r. powszechne i bezpośrednie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przepisy RODO obejmują swoim zastosowaniem wszelkie dane osobowe udostępniane Zamawiającym przez Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. jako element oferty, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych czy wyjaśnień składanych wraz z dowodami), jak również dane osobowe udostępniane wzajemnie przez Zamawiających i Wykonawców w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. dane kontaktowe osób skierowanych do nadzoru nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, przekazanie listy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy realizować będą zamówienie czy umowa z Podwykonawcą).

W związku z powyższym na gruncie przepisów RODO - zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy - przysługuje status Administratora lub Podmiotu przetwarzającego. Rodzi to obowiązek zawarcia między tymi podmiotami umowy lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których określa się m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych.

Z punktu widzenia przepisów RODO - kluczowe jest by umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych sporządzona była należycie, tj. by prawidłowo określono w niej wzajemne obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzający w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia możliwości poprowadzenia dla Państwa pracowników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów RODO w procesie udzielania i realizacji zamówienia publicznego.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy