Rażąco niska cena, odwołania i ocena ofert w Nowym Pzp 2021

Przedmiotowe środki dowodowe w nowym pzp

Miesięcznik Przetargi Publiczne, styczeń 2020
http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8761,przedmiotowe-srodki-dowodowe-w-nowym-pzp.html
W przypadku gdy zamawiający wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych, ma on obowiązek żądania środków związanych z przedmiotem zamówienia i proporcjonalnych do niego.

Rażąco niska cena w nowej ustawie Pzp

Monitor Zamówień Publicznych, nr 179 (Listopad 2019)
https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/razaco-niska-cena-w-nowej-ustawie-pzp
W ustawie – Prawo zamówień publicznych uchwalonej w dniu 11 września 2019 r. instytucja rażąco niskiej ceny została uregulowana nieco podobnie do regulacji dotychczasowych, ale można też zaobserwować pewne różnice. Czy powoduje to jednak, że dotychczasowe orzecznictwo nie będzie aktualne?

Odwołanie i pełnomocnicy w nowym Pzp

Monitor Zamówień Publicznych, nr 175 (Czerwiec 2019)
https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/odwolanie-i-pelnomocnicy-w-nowym-pzp
Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowanego 20 maja 2019 r., wskazał, że ostatnie zasadnicze zmiany w zakresie środków ochrony prawnej zostały wprowadzone niemal 10 lat temu – tj. ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1778).
Podkreślił, że obowiązujące aktualnie rozwiązania instytucjonalne i procesowe, przyjęte w zakresie środków ochrony prawnej w polskim systemie zamówień publicznych zapewniają oczekiwaną przez regulacje unijne szybkość i efektywność. W praktyce dostrzegalne są jednak potrzeby zmian niektórych instytucji prawnych w celu zwiększenia gwarancji ochrony interesów przedsiębiorców.

Ocena ofert w projekcie nowego PZP

Monitor Zamówień Publicznych, nr 174 (Maj 2019)
https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/ocena-ofert-w-projekcie-nowego-pzp
Kryteriom oceny ofert w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych został poświęcony rozdział 4 działu II art. 235–245 przygotowanego projektu. Przepisy wprowadzają nowe uregulowania w zakresie konstruowania kryteriów oceny ofert przez zamawiających oraz zawierają szereg instrumentów mających na celu propagowanie stosowania kryteriów pozacenowych i jakościowych.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy