Prawo Pracy i Administracyjne i Konkurencji

Prawo pracy


Kancelaria oferuje doradztwo związane z istotnymi problemami występującymi na linii pracodawca - pracownik, takimi jak nawiązanie i zakończenie stosunku pracy, w tym wypowiedzenie umowy o pracę, urlopy pracownicze, wynagrodzenia, czas pracy. Możliwy zakres usług obejmuje również przygotowanie i negocjowanie umów i regulaminów pracy oraz reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i polubownych.Prawo administracyjne


Organy administracji powinny działać na podstawie i w granicach prawa oraz w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do władzy publicznej. Często potrzebna jest jednak analiza wydanej decyzji administracyjnej, rodząca niekiedy konieczność wniesienia odwołania od decyzji, a następnie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku opieszałości organu strona może stanąć przed koniecznością wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość prowadzonego postępowania.Prawo konkurencji


Dla przedsiębiorców istotna jest możliwość funkcjonowania w warunkach uczciwej konkurencji. Pomoc Kancelarii jest możliwa zarówno w obszarze publicznego, jak i prywatnego prawa konkurencji.

W obszarze publicznego prawa konkurencji Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację w sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej, antykonkurencyjnymi porozumieniami przedsiębiorców, oraz naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów.

Natomiast w dziedzinie prywatnego prawa konkurencji oferta obejmuje prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, dotyczących przykładowo naruszenia przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy, rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości, nieuczciwej lub zakazanej reklamy, czy wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstwa.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy