Nowe Prawo zamówień publicznych 2021 – dla Zamawiających

Kancelaria oferuje dostosowanie do zamówień Pzp 2021 – zarówno w zakresie tworzonych Specyfikacji i dokumentacji jak i w Regulaminach postępowania oraz pracy komisji przetargowych.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w największym stopniu wpłynie na obowiązki i uprawnienia Zamawiających. Szereg nowych rozwiązań ma uelastycznić procedurę udzielenia zamówienia oraz dostosować ją do potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie zasady efektywności ekonomicznej, oraz odejścia od stosowania kryterium ceny o wartości powyżej 60%.

Dodatkowo, z punktu widzenia Zamawiającego kluczowe są nowe rozwiązania w zakresie:
- obowiązku stosowania niektórych przepisów ustawy dla zamówień bagatelnych – których wartość wynosi od 50 tys. zł do 130 tys. zł,
- nowego katalogu „dokumentów postępowania” oraz zasady ich sporządzania,
- obowiązku sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień, który uzupełniono o obowiązek aktualizacji tego planu,
- obowiązku elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami,
- zobowiązania Zamawiającego do przeprowadzenia analizy potrzeb oraz wstępnych konsultacji rynkowych z udziałem Wykonawców,
- nowych w stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczących zasad zatrzymania wadium albo wystąpienia przez zamawiającego z żądaniem zapłaty wadium,
- nowych regulacji w zakresie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych – oraz zasad ich oceny, możliwości wyjaśnień i uzupełnień,
- wprowadzenia katalogu niedozwolonych postanowień umownych,
- określenia obowiązkowych postanowień umownych,
- wprowadzenia nowych – przejrzystych zasad waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający powinni szczególnie zwrócić uwagę na powyższe aspekty nowej ustawy, podkreślić należy, że są to tylko wybrane – najistotniejsze zagadnienia. Poszczególne przepisy nowego Prawa zamówień publicznych wprowadzają szereg innych zmian, które wpłyną na czynności podejmowane przez Zamawiającego zarówno w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, jak i podczas jego przygotowywania ale również przy realizacji zamówienia.

Przygotowanie merytoryczne do prawidłowego stosowania przepisów nowej ustawy PZP będzie kluczowe dla poprawienia efektywności udzielania zamówień z jednoczesnym uwzględnieniem regulacji prawnych.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy