Nowe Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany dla Wykonawców

Kancelaria oferuje prawidłowe dostosowanie do nowych procedur oraz sposobów działania Zamawiających – zarówno w „małych” zamówieniach jak i w postępowaniach powyżej progów unijnych.

Założeniem nowelizacji było większe otwarcie się rynku zamówień publicznych na podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu ustawodawca wprowadził do nowego prawa zamówień publicznych szereg zmian, które obejmują m. in.:
- elektronizację procesu udzielania zamówienia publicznego,
- obowiązek udzielania zaliczek bądź częściowych płatności w umowach zawartych na ponad 12 miesięcy,
- wprowadzenie procedury uproszczonej w postępowaniach poniżej progów UE,
- obniżenie wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO,
- możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dodatkowo wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące umów w sprawie zamówień – które lepiej zabezpieczają sytuację Wykonawców:
- wprowadzenie katalogu niedozwolonych postanowień umownych,
- określenie obowiązkowych postanowień umownych,
- wprowadzenie nowych – przejrzystych zasad waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Jednocześnie zmianie ulegną dotychczasowe procedury prowadzenia postępowań – w tym składania dokumentów – doprecyzowanie podziału dokumentów na podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.

Nowe rozwiązania wpłyną w dużym stopniu na sytuację Wykonawcy w postępowaniach oraz sposób jego postępowania.

Skorzystanie z doradztwa Kancelarii spowoduje zmniejszenie ryzyka wykonawcy w postępowaniach przetargowych.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy