Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych obejmuje dwa etapy – w ramach I etapu, od dnia 18.04.2018 r., wprowadzono dla Wykonawców obowiązek składania JEDZ w formie elektronicznej. Z kolei w ramach II etapu, od dnia 18.10.2018 r., określa się obowiązek prowadzenia całej komunikacji na linii Zamawiający – Wykonawca w toku postępowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wymogi co do sposobu komunikacji w postępowaniu oraz co środków technicznych i organizacyjnych określono nie tylko w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz również w przepisach wykonawczych do ustawy – m.in. w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Co istotne przepisy określone we wspomnianym rozporządzeniu dotyczą nie tylko Zamawiających, lecz również Wykonawców. W związku z procesem elektronizacji konieczne jest zatem wprowadzenie stosownych zmian w dotychczasowym sposobie postępowania zarówno po stronie Zamawiających, jak i Wykonawców.

Oferowane szkolenia dostosowane są do danej branży, specyfiki ofert czy specyfiki dokumentacji. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia możliwości poprowadzenia dla Państwa pracowników szkolenia dostosowującego w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy