Nowelizacja zamówień publicznych

Zachodzące dość często zmiany w Prawie zamówień publicznych pociągają za sobą również konieczność dostosowywania wykorzystywanej w tej dziedzinie dokumentacji do każdej nowelizacji. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc także w tym w zakresie. Nie wszystkie podmioty, których działalność jest związana z tą dziedziną, mają czas, aby śledzić wszelkie aktualizacje w przepisach. Dlatego rozwiązaniem dla nich jest możliwość skorzystania z pomocy naszych specjalistów, którzy analizują je na bieżąco. Każdy klient, który będzie potrzebował wsparcia merytorycznego w tym obszarze, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Gwarantujemy, że każdy uczestnik postępowania będzie mógł liczyć na to, że wszelkie niezbędne pisma, oświadczenia, ogłoszenia, wezwania i inne dokumenty będzie miał przygotowane w sposób bezbłędny i w pełni zgodny z aktualnym stanem prawnym. Naniesienie zmian, jakie wymusza nowe Prawo zamówień publicznych, jest konieczne, aby podczas kontroli postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nie okazało się, że nie jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami.


Dostosowanie dokumentacji do nowelizacji 2016r.

Mająca miejsce 22 czerwca 2016 r. nowelizacja zamówień publicznych stała się wyzwaniem prawnym dla Wykonawców i Zamawiających. Pociągnęła za sobą bardzo dużą skalę zmian, a ich efektem stały się błędy w toczących się postępowaniach. Spora ich część dotyczyła dokumentacji, która nie spełniała wymogów nowej regulacji.


Aby zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność w obszarze postępowań przetargowych, należy więc odpowiednio dostosować, m.in. takie dokumenty, jak:

  • Regulaminy wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień publicznych,
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwzględnienie w nich najnowszych wytycznych pozwala prawidłowo działać w tej materii.

Jeśli chodzi o dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowelizacji zamówień publicznych, jest to zawsze indywidualna kwestia każdego Zamawiającego. W tym przypadku bierze się pod uwagę specyfikę danego podmiotu oraz branży, w jakiej na co dzień prowadzi działalność. Na podstawie, m.in. tych elementów tworzy się narzędzia, dzięki którym możliwe jest prowadzenie postępowania na najwyższym poziomie. W każdym istotne znaczenie ma nie tylko kwestia odpowiedniego powoływania komisji czy zbieranie stosownych oświadczeń. Obowiązkiem Zamawiającego jest również zadbać o obiektywizm osób, które zasiadają jako członkowie komisji przetargowych.

W każdym regulaminie dotyczącym udzielania zamówień publicznych nie może zabraknąć zapisu dotyczącego tworzenia ich planu. Zgodnie z nowelizacją przepisów zmieniły się także zasady oceny ofert. Na pierwszym etapie postępowania bardzo ważnym punktem jest oświadczenie wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia to dokument, w którym Zamawiający opisuje swoje potrzeby zakupowe. Ponadto określa w nim zasady uczestnictwa w postępowaniu oraz zamieszcza inne istotne informacje, które dotyczą procedury przetargowej oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli chodzi o zmiany w nim, powinny dotyczyć co najmniej dwóch kwestii:


  • kryteriów, jakie stosowane są podczas ocenienia ofert w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
  • warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy, decydując się na udział w postępowaniu oraz ich udokumentowanie.

W tym ostatnim przypadku modyfikacje ustawowe wprowadzają dodatkowy dokument, którego Zamawiający może żądać w celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych Wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których będą korzystać, wykorzystuje się wówczas jako jedno z kryteriów selekcji. To o tyle ważne zagadnienia, że dają jasną sytuację obu stronom w procesie przetargowym. W obszarze SIWZ jest jeszcze wiele innych zmian, jakie powinien uwzględnić każdy Zamawiający, a które mają skutki prawne. Ponadto nowe Prawo zamówień publicznych zmieniło także wytyczne dotyczące protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jego zakres został nieco zmieniony.

Podmioty, które prowadzą tego rodzaju postępowania, powinny także wiedzieć, jakie obowiązują wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Aby więc podczas kontroli zamówień publicznych nie martwić się o to, czy dokumentacja jest dostosowana do tego, czego wymaga nowe Prawo zamówień publicznych, warto to zrobić z pomocą specjalistów. Zyskuje się wówczas pewność, że jest ona zgodna z bieżącymi wytycznymi.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy